Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r (Dz. U. z 2019 poz.1460, z późn. zm.) komornikom powierza się następujące zadania:
1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
2a)^(1) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej;
3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
4) wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Ponadto, poza zadaniami określonymi w ust. 3, Komornik wykonuje następujące czynności (art. 3 ust.4 uks):
1) na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 139^1 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;
1a) na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;
2) sporządza protokół stanu faktycznego;
3) na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach Błażej Kosiedowski w celu prowadzenia sprawnej i skutecznej egzekucji posiada wdrożony pełen dostęp elektroniczny do następujących instytucji:

  • Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – możliwość przyjmowania wniosków egzekucyjnych za pośrednictwem „e-Sąd”;
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zapytania ZUS-EKS – odpowiedzi o płatnikach uzyskiwane w dniu złożenia zapytania;
  • System OGNIVO 2 – elektroniczne wyszukiwanie oraz zajęcia rachunków bankowych dłużnika;
  • CEPiK – elektroniczne wnioski o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów;
  • CBDKW – elektroniczne zapytania o właściciela nieruchomości oraz zajęcia;
  • zapytania kierowane do właściwego Urzędu Skarbowego oraz Wydziału Geodezji Urzędu Miasta w celu ustalenia majątku dłużnika podlegającego egzekucji.
Zadzwoń do nas